Besuch vun den häerzkranke Kanner

i Okt 26th by

Den 12 Oktober haten mir Besuch vun den häerzkranke Kanner mat hiren Elteren.

Mir hunn mat hinnen en Flotten Nomëtteg verbruecht, well wien huet als Kand net scho mol dovu gedreemt en Pompjee ze sinn.

Genau dat hunn mir deenen kléngen dunn erméiglecht.

Dat ganzt war en gelongenen Nomëtteg, mat vill stralenden Kanner Aen .

Den Kanner huet et sichtlech gutt gefall an se haaten vill Spaass, mee no all Ustrengung däerf d’Stäerkung natierlech net feelen an déi gouf et dunn an  Form vun engem gudden stéck Kuch .Dest Erliefnis wäert den Kanner nach laang an Erënnerung bleiwen an eis och . 

Dofir en groussen Merci un alleguer déi ,déi dozou bäigedroen hun den Kanner deen flotten Nomëtteg ze erméiglechen.

Comments